הדגמה וייעוץ חינם אצלכם בבית

השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות לכלל אתריEZ-4U

היקף ותוקף ההצהרה

 

 • הצהרה זו חלה על כל האתרים המופעלים על ידי, או עבור, EZ-4U.
 • EZ-4U רואה עצמה מחויבת לעקרונות של הגנה על פרטיות. כשאת/ה משתמש באתר זה ומוסר נתונים אישיים על ידך, הנך מסכים/ה לכך ש EZ-4U תעשה שימוש בנתונים והכל בהתאם להצהרת פרטיות זו.
 • אנו ממליצים לקרוא היטב את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, ולפני למסירת פרטים אישיים בפרט.
 • השימוש בפרטים שתמסור/י לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין בישראל.

איסוף מידע אישי

 

 • EZ-4U אוספת מידע שאתה בוחר למסור כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני, מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, הפעילויות שבהן השתתפת, מקום המחשב שבאמצעותו נגשת לאתר EZ-4U ועוד.
 • Cookie– EZ-4U משתמשת בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר EZ-4U או אתריה הנלווים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. “עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור/י את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר/ת מחדש בחלקי האתר השונים המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
 • אם אינך מעוניין/ת לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בתוכנת הדפדפן שלך. לשם כך אנא היוועץ/י עם מומחה או העזר/י בעזרה של הדפדפן בו את/אתה משתמש/ת. זכור/י, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהתכונות של האתר. בנוסף לכך, את/ה יכול/ה למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע, הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק/י אותן אלא אם כן את/ה משוכנע/ת שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

השימוש של EZ-4U  במידע האישי שלך, מדוע?

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר EZ-4U, כפי שיהיו מעת לעת.
 • כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות והתכנים המוצעים באתר EZ-4U, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים למשתמשי האתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל פעילויות ותכנים קיימים.
 • המידע שישמש את מנהלי האתר EZ-4U לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 • מנהלי האתר של EZ-4U רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע לפי בקשתך או אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 • לשם יצירת קשר אתך במסגרת הפעילויות באתר וכן לצרכים הפקת לקחים ושיפור מתמיד, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי EZ-4U.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהחלקים והפעילויות הרלבנטיים באתר.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של אתר EZ-4U. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת.
 • EZ-4U משתמשת במידע האישי שאתה מספק לנו רק למטרות שעולות בקנה אחד עם הסיבות שבגינן מסרת לנו את המידע.

חשוב לקרוא ולדעת

 • זכות לעיין במידע– על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. יובהר כי במידה ותרמה למחוק מידע, המידע ימחק באופן שבו לא יפנו אליך בהצעות מסחריות. יחד עם זאת מידע הדרוש למנהלי האתר EZ-4U לשם ניהול האתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 • אבטחת מידע– EZ-4U מבטיחה בזאת כי המידע האישי שלך יטופל בסודיות קפדנית. יובהר שבעוד שהמערכות והנהלים המותקנים אצל EZ-4U לשמירת אבטחת המידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי EZ-4U, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלי האתר EZ-4U לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • קישורים לאתרים אחרים– הצהרת פרטיות זו מתייחסת לאתר EZ-4U בלבד ולא לאתרים אחרים אליהם אנו מספקים קישורים. אנו מבקשים מהגולשים לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל קישור לפני גילוי מידע כלשהו.
 • שינויים במדיניות הפרטיות– אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר EZ-4U, ותתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.

העברת המידע לגורם צד שלישי

EZ-4U לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר EZ-4U, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האתר, EZ-4U או מי מטעמה, במקרה זה רשאים מנהלי האתר להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות, ולכל גורם רלבנטי נוסף לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתם.
 • אם יתקבל בידי EZ-4U צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מקרה EZ-4U תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • אם EZ-4U תארגן את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר של EZ-4U עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר למסגרת הארגונית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שמסגרת זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • בכל מקרה אחר בו נתת את הסכמתך המפורשת ומראש למסירת המידע.
 • הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש מ EZ-4U לקבל מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.

הסכמה לשימוש במידע

 

 • ע”י שימוש באתר זה, ובעת שהנך מספק לנו מידע ו/או פרטים אישיים, הנך מביע את רצונך והסכמתך לאחסון המידע והשימוש בו ע”י EZ-4U.
 • בעת שימוש באתר זה, הנך מתחייב/ת לספק מידע שלם, נכון ומדויק ולעדכנו בעת הצורך.

יצירת קשר

 

אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא שלחו לנו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת: admin@ez-4u.co.il